เพิ่มการผลิต Special Compound และขยายกำลังการผลิต General PVC Compound