สวัสดิการพนักงาน และครอบครัว

บริษัทฯ จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานโดยให้การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุหมู่ เครื่องแบบพนักงาน และมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้พนักงานอาทิเช่น การแข่งขันกีฬาประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิติที่ดี ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน