การพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าสูงสุด และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงการส่งพนักงานไปศึกษา และฝึกฝนทักษะยังต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และกระตุ้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น