RECRUITMENT

ผู้สมัครสามารถหาตำแหน่งงาน และสมัครงานได้โดย

1. ดาวน์โหลด ตำแหน่งงาน (pdf) เพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งงาน
2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งกลับมาที่ personnel@rikenthai.com


*Note

1. ตอบคำถามทุกข้อให้ละเอียด
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ