นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักถึง ความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งส่งเสริมให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชน โดยควบคุมดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติดังนี้

1. สร้างระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OSHAS 18001 พร้อมทั้งสื่อให้พนักงานทุกคน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันรวมถึงสื่อสารให้สารณชนทราบ

2. ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ในการจัดการและธำรงไว้ ซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยรวมถึง การป้องกันการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า

3. กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรม และทรัพยากรอื่นอย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง