สวัสดิการพนักงาน และครอบครัว

บริษัทฯ จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานโดยให้การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุหมู่ เครื่องแบบพนักงาน และมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้พนักงานอาทิเช่น การแข่งขันกีฬาประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิติที่ดี ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าสูงสุด และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงการส่งพนักงานไปศึกษา และฝึกฝนทักษะยังต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และกระตุ้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น

สิ่งตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมโดยบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคเครื่องจักร และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา

CSR

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม และดำเนินโครงการด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

RECRUITMENT

ผู้สมัครสามารถหาตำแหน่งงาน และสมัครงานได้โดย

1. ดาวน์โหลด ตำแหน่งงาน (pdf) เพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งงาน
2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งกลับมาที่ personnel@rikenthai.com


*Note

1. ตอบคำถามทุกข้อให้ละเอียด
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ