สิ่งตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมโดยบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคเครื่องจักร และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา